Descàrrega de responsabilitat i declaració d’aptitud física

A l’inscriure’m a l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º, en qualsevol de les seves curses TrailRun Epic 360º, Experience 360º o MountainBike Epic 360º, manifiest:

  1. Que he llegit, entès i accept íntegrament el Reglament de la prova en la que particip, bé sigui aquesta la TrailRun Epic 360º, l’Experience 360º o la MountainBike Epic 360º, que es celebraran els dies 3, 4 i 5 de novembre de 2023. Aquest reglament es pot trobar publicat al web oficial de l’esdeveniment (epic.camidecavalls360.com).
  2. Que estic físicament i psicològicament preparat per participar en la prova, que tenc bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic, al·lèrgia o lesió que desaconselli la meva participació en la prova. Si durant la carrera patís algun tipus de lesió o qualsevol altra circumstància que pogués perjudicar greument la meva salut, ho posaré en coneixement de l’organització instantàniament.
  3. Que som conscient que aquest tipus de competicions, al fer-se en el medi natural, en llocs de difícil accés i control, comporta un risc afegit per als participants. Per açò, assistesc de pròpia voluntat i iniciativa assumint íntegrament els riscos i conseqüències derivades de la meva participació.
  4. Que dispòs del material esportiu i de seguretat exigit per l’organització en el reglament de la prova i garantesc que es troba en bon estat, sé emprar-lo adequadament i el duré a sobre durant tota la competició.
  5. Que em compromet a complir les normes i protocols establerts per l’organització, així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos per a la meva integritat física o psíquica. Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin els responsables de l’organització (jutges, metges i organitzadors) en termes de seguretat.
  6. Que autoritz als serveis mèdics de la prova a que em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que pogués necessitar estant o no en condicions de sol·licitar-la. Em compromet a abandonar la prova si ells ho consideren necessari per a la meva salut.
  7. Que autoritz l’Organització de la prova a fer i a utilitzar qualsevol fotografia o filmació que es faci, sempre que estigui exclusivament relacionada amb la meva participació en aquesta, i no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.
  8. Que particip voluntàriament i baix la meva pròpia responsabilitat en la prova. Per açò, eximesc de qualsevol responsabilitat l’organització, col·laboradors i patrocinadors per qualsevol dany físic o material.