Reglament

El reglament estableix qüestions molt importants relacionades amb la cursa. Tots els participants haurien de llegir-lo abans de fer la inscripció, ja que la inscripció comporta l’acceptació de tot el contingut en ell.

 

Continguts

Descripció de la prova

ARTICLE 1. DEFINICIÓ
ARTICLE 2. CURSES, MODALITATS I DISTÀNCIES
ARTICLE 3. RECORREGUT
ARTICLE 4. DIFICULTAT TÈCNICA
ARTICLE 5. SENYALITZACIÓ I ÚS DE DISPOSITIU GPS
ARTICLE 6. AVITUALLAMENTS I SEMI-AUTOSUFICIÈNCIA DELS PARTICIPANTS
ARTICLE 7. RESPECTE PEL MEDI AMBIENT I ECO-RESPONSABILITAT
ARTICLE 8. SOLIDARITAT ENTRE ELS PARTICIPANTS

Condicions d’admissió dels participants

ARTICLE 9. EDAT
ARTICLE 10. LLICÈNCIA FEDERATIVA PER LA MODALITAT MOUNTAINBIKE
ARTICLE 11. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT
ARTICLE 12. DRETS D’IMATGE

Condicions d’inscripció i cancel·lació

ARTICLE 13. INSCRIPCIÓ
ARTICLE 14. TERMINI D’INSCRIPCIÓ
ARTICLE 15. PREUS D’INSCRIPCIÓ
ARTICLE 16. PARTICIPACIÓ INDIVIDUAL (SOLO) O EN EQUIPS

ARTICLE 17. LÍMIT DE PARTICIPANTS
ARTICLE 18. CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
ARTICLE 19. ANUL·LACIÓ DE LA PROVA

Desenvolupament de la carrera

ARTICLE 20. CLASSIFICACIÓ
ARTICLE 21. CATEGORIES I PREMIS
ARTICLE 22. DORSALS
ARTICLE 23. JURAT, RECLAMACIONS, PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIÓ
ARTICLE 24. TEMPS DE DESQUALIFICACIÓ
ARTICLE 25. ABANDONAMENT
ARTICLE 26. MATERIAL OBLIGATORI I RECOMANAT
ARTICLE 27. BICICLETES I AUTOSUFICIÈNCIA MECÀNICA
ARTICLE 28. OBLIGACIÓ D’ASSISTIR AL BRIEFING PREVI A CADA ETAPA
ARTICLE 29. METEOROLOGIA ADVERSA
ARTICLE 30. MODIFICACIÓ DEL RECORREGUT I ELS HORARIS DE CARRERA

Organització i reglament de la prova

ARTICLE 31. ORGANITZACIÓ
ARTICLE 32. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

Descripció de la prova

ARTICLE 1. DEFINICIÓ

ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º Menorca és una carrera per etapes al voltant de l’illa de Menorca, amb pernoctació al final de cada etapa, participació individual o en equips de dues persones i tres possibles modalitats: TrailRun Epic 360º, Experience 360º i MountainBike Epic 360º. També ofereix l’opció 1Day, un dia de cursa en equip en qualsevol de les tres modalitats.

ARTICLE 2. CURSES, MODALITATS I DISTÀNCIES

ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º Menorca ofereix sis possibles modalitats d’inscripció:

 • TrailRun Epic 360º solo i equip: tres etapes de cursa a peu amb un total de 190 km i 3.230 m de desnivell positiu.
 • Experience 360º solo i equip: tres etapes de cursa a peu amb un total de 97 km i 1.489 m de desnivell positiu.
 • MountainBike Epic 360º solo i equip: tres etapes de carrera amb bicicleta tot terreny amb un total de 190 km i 3.280 m de desnivell positiu.
 • 1Day TrailRun en equip: un dia de cursa a peu amb 56 km i 870 m de desnivell positiu.
 • 1Day Experience en equip: un dia de cursa a peu amb 33 km i 631 m de desnivell positiu.
 • 1Day MountainBike en equip: un dia de cursa amb bicicleta tot terreny amb un total de 58 km i 900 m de desnivell positiu.
ARTICLE 3. RECORREGUT

La cursa ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º Menorca transcorre per diferents tipus de camins i vies:

 • GR 223 Camí de Cavalls: és un camí públic obert a senderistes, ciclistes i cavalls, i per tant el respecte als altres usuaris del camí serà obligat en tot moment.
 • Camins d’accés restringit: el traçat de la cursa transcorre per alguns camins amb accés restringit per als quals s’ha obtingut un permís especial i exclusiu per a aquesta ocasió.
 • Carreteres i vies urbanes: alguns trams, tant dins com fora del GR 223 Camí de Cavalls, són compartits amb trànsit rodat, i per tant caldrà ser especialment prudent i s’hauran de respectar les normes de circulació.
ARTICLE 4. DIFICULTAT TÈCNICA

El recorregut té una dificultat tècnica molt elevada per a realitzar en bicicleta. Una part important del recorregut només és ciclable per a ciclistes molt experimentats, entrenats i hàbils, mentre que alguns petits trams poden no ser ciclables per a cap participant. Altres trams són rodadors i amb poca o nul·la dificultat tècnica.

D’altra banda, més enllà de tenir trams molt rocosos i abruptes, el recorregut no presenta una dificultat tan elevada per a la carrera a peu.

ARTICLE 5. SENYALITZACIÓ I ÚS DE DISPOSITIU GPS

Depenent del tipus de camí, la senyalització de la cursa serà de la següent manera:

 • Trams de camí natural del GR 223: fites de fusta i panells de Camí de Cavalls.
 • Trams urbans i interurbans (tant dins com fora del GR 223): cintes i fletxes propis de la carrera.
 • Trams de camí natural fora del GR 223: cintes i fletxes propis de la carrera.

La senyalització en els trams de Camí de Cavalls és suficient, però hi ha ocasions en què demana un alt grau d’atenció. Per tant, és altament recomanable seguir el track GPS que s’enviarà per correu electrònic als participants unes hores abans de la cursa.

L’organització podrà requerir al participant que lliuri el dispositiu o el track original de l’activitat per comprovar que s’ha seguit el recorregut correcte en tot moment.

ARTICLE 6. AVITUALLAMENTS I SEMI-AUTOSUFICIÈNCIA DELS PARTICIPANTS

La cursa es realitzarà en condicions de semi-autosuficiència, és a dir, que l’organització facilitarà alguns punts d’avituallament no suficients per a realitzar la prova. La ubicació exacta dels avituallaments serà comunicada en les setmanes prèvies a la cursa.

Cada participant serà responsable de gestionar l’aigua i el menjar necessari per realitzar el recorregut. L’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º Menorca és una prova que exigeix una elevada preparació física i mental, una correcta gestió de les forces i de la beguda i l’aliment.

ARTICLE 7. RESPECTE PEL MEDI AMBIENT I ECO-RESPONSABILITAT

Un aspecte clau de la cursa ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º Menorca és el respecte pel medi ambient. Els corredors hauran d’acceptar al fer la inscripció un document de Compromís de bones pràctiques ambientals. Hauran de tenir especial cura de no deixar brossa en el recorregut, utilitzar els contenidors a disposició, respectar la flora i fauna i seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. Els participants estan obligats a portar un got o bidó reutilitzables, ja que en els avituallaments no es facilitaran gots d’emprar i tirar.

L’organització, per la seva banda, utilitzarà sempre que sigui possible material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida selectiva (piles, paper, plàstic, etc.). El marcatge provisional dels recorreguts alternatius serà recollit el mateix dia. De la mateixa manera, immediatament després de l’últim participant es comprovarà que el recorregut queda net.

La cursa creua multitud d’espais naturals, sovint fràgils i molts d’ells protegits, entre els quals destaquen el Parc Natural de s’Albufera des Grau i la Xarxa Natura 2000. Els participants se sotmeten, igual que qualsevol altre visitant, a les normes que regeixen aquests espais protegits, així com les normes ambientals que es comunicaran dies abans de la prova.

ARTICLE 8. SOLIDARITAT ENTRE ELS PARTICIPANTS

La solidaritat, la col·laboració i el respecte entre participants, i entre aquests i els voluntaris, patrocinadors, públic i altres possibles usuaris dels camins per on transcorre la cursa són elements centrals de l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º Menorca.

Condicions d’admissió dels participants

ARTICLE 9. EDAT

Es podran inscriure a la prova totes les persones que compleixin 18 anys durant l’any de realització la prova.
Els menors de 18 anys es podran inscriure sempre que l’altre membre de l’equip sigui el pare, mare i/ o tutor, o un familiar directe. En ambdós casos s’haurà de presentar una autorització signada pel pare, mare i/ o tutor autoritzant el menor a participar en la prova, indicant la persona amb la qual participarà i el seu parentiu, manifestant conèixer la duresa i característiques de la cursa, i assumint qualsevol responsabilitat derivada de la seva participació.

ARTICLE 10. LLICÈNCIA FEDERATIVA PER LA MODALITAT MOUNTAINBIKE

Tots els participants de la modalitat MountainBike estan obligats a disposar de la llicència federativa oportuna.

Si no se’n disposa, s’haurà de contractar l’assegurança d’accidents en el moment de fer la inscripció, o bé el 8 d’octubre com a tard (22 d’octubre per la 1Day).

Els participants estrangers que disposin de llicència hauran de presentar com a tard el 8 d’octubre (22 d’octubre per la 1Day) un certificat de la seva federació que indiqui que la cursa està coberta per la seva llicència. En cas contrari, hauran de contractar l’assegurança d’accidents, encara que disposin de llicència federativa.

ARTICLE 11. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’organització no serà responsable de cap dany causat per una imprudència o negligència del participant. Així mateix, els participants declaren que estan en una condició adequada per a realitzar la carrera i eximeixen l’organització d’aquesta responsabilitat. La declaració (mitjançant el document “Descàrrega de responsabilitat i declaració d’aptitud física”) es farà en el moment de realitzar la inscripció. La inscripció implica l’acceptació integral d’aquest reglament.

Addicionalment, els participants hauran de signar un declaració responsable en relació a la Covid-19 per tal de poder prendre part a la prova.

ARTICLE 12. DRETS D’IMATGE

Tots els participants renuncien a utilitzar els seus drets d’imatge i autoritzen l’organització i els patrocinadors a utilitzar i publicar lliurement les imatges de foto o vídeo enregistrades durant els dies que duri la prova.

Condicions d’inscripció i cancel·lació

ARTICLE 13. INSCRIPCIÓ

La inscripció es podrà tramitar a través del lloc web de l’organitzador, o mitjançant qualsevol altra plataforma autoritzada a aquest efecte. La inscripció només es considerarà validada quan s’hagi realitzat el pagament corresponent, s’hagin comprovat les dades facilitades i el compliment de totes les condicions indicades en el present reglament. El pagament en si mateix no és garantia de validació de la inscripció. Es podrà comprovar l’estat de la inscripció en l’apartat La meva inscripció del lloc web camidecavalls360.com/epic.

Al fer la inscripció com a equip, el participant 2 tindrà un màxim d’una setmana per completar la seva inscripció a partir de la data en què es va inscriure el participant 1.

ARTICLE 14. TERMINI D’INSCRIPCIÓ

La data límit per formalitzar les inscripcions serà el 8 d’octubre de 2023 per les modalitats de 3 dies i fins al 22 d’octubre per les curses 1Day, sempre que no s’hagi arribat al límit de participants previst en aquest reglament.

ARTICLE 15. PREUS D’INSCRIPCIÓ I EXTRES

A continuació s’indiquen els preus de les diferents possibilitats d’inscripció, independentment de possibles descomptes puntuals que es puguin oferir:

 • TrailRun Epic 360º: 229 € per persona
 • Experience 360º: 199 € per persona
 • MountainBike Epic 360º: 229 € per persona
 • 1Day TrailRun: 69 € per persona
 • 1Day Experience: 59 € per persona
 • 1Day MountainBike: 69 € per persona

En el cas que hi hagi una vacant per inscriure’s una vegada acabat el període oficial d’inscripció, el preu de la inscripció tindrà un suplement de 30 €. Pel que fa als extres, una vegada acabat el període d’inscripció, els extres -en cas d’estar disponibles- tindran un cost del doble del preu inicial.

ARTICLE 16. PARTICIPACIÓ INDIVIDUAL (SOLO) O EN EQUIPS

La inscripció es podrà realitzar de forma individual (solo) o en equips de dues persones. Els equips podran ser mixtes o formats per dues persones del mateix sexe.

Els participants inscrits com a solo podran formar equip més endavant amb algú prèviament inscrit o bé amb algú que s’inscrigui de nou sempre que hi quedin places disponibles en la cursa per equips. Per altra banda, dos participants inscrits com a equip podran canviar a solo i participar individualment, subjecte a la disponibilitat de places en la cursa solo. En ambdós casos, s’haurà de sol·licitar per email a epic@camidecavalls360.com l’1 d’octubre com a tard. La data límit per fer efectiu el canvi serà el 8 d’octubre de 2023.

Les curses 1Day es podran fer només en equip.

L’organització mai formarà equips, sinó que aquests es formaran de mutu acord entre els participants.

ARTICLE 17. LÍMIT DE PARTICIPANTS

El nombre màxim d’inscripcions serà de 500 participants en total, més 50 places reservades a l’organització. Es distribuiran de la següent manera entre les diferents modalitats:

 • Les curses TrailRun i Experience estaran limitades a un màxim de 300 participants entre totes.
 • Les curses MountainBike estaran limitades a un màxim de 200 participants entre totes.
ARTICLE 18. CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

En cas d’anul·lació de la inscripció, es podrà recuperar el 80% de l’import que s’hagi pagat per la inscripció de l’edició 2023 si l’anul·lació es produeix com a tard el 31 d’agost; el 50% si és entre l’1 de setembre i el 22 d’octubre, o el 10% si és entre el 23 d’octubre i l’1 de novembre.

Pel que fa a l’import dels serveis extres i allotjament, es retornarà un 80% del seu import si la cancel·lació d’aquests serveis es produeix fins al 22 d’octubre; a partir del 23 d’octubre no es retornarà l’import corresponent a cap servei extra ni d’allotjament. La reserva del ferri està subjecta a la política de cancel·lació i canvis de Baleària.

Els participants podran cedir la inscripció a una altra persona, sempre que ho comuniquin l’1 d’octubre com a tard i amb subjecció al pagament de 30 € en concepte de despeses de gestió.

ARTICLE 19. ANUL·LACIÓ DE LA PROVA

En el cas d’anul·lació de la prova per causa de força major aliena a l’organització, es realitzarà un reemborsament de la inscripció d’acord amb la capacitat de reemborsament de l’organització un cop fet front a les despeses no recuperables.

Sense perjudici de les actualitzacions normatives que es produeixin a cada moment, així com de les estipulacions del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

La possibilitat de meteorologia adversa o molt adversa forma part de les condicions normals de realització de la prova i no suposarà motiu d’anul·lació de la prova, excepte en condicions molt extremes que posin en greu perill la integritat dels participants d’una forma molt evident.

Desenvolupament de la carrera

ARTICLE 20. CLASSIFICACIÓ

En el cas dels equips, els dos participants de cada equip han de presentar-se junts a la sortida, a tots els punts de control i a l’arribada. Si la distància entre els dos membres d’un equip és superior a 30 segons en qualsevol moment de la cursa, l’equip serà penalitzat amb 60 minuts a la classificació. Si això succeeix per segona vegada, l’equip serà desqualificat. Quan la distància sigui inferior a 30 segons, es comptabilitzarà sempre el temps del participant que arribi en última posició.

Al final de la primera i de la segona etapa es lliuraran els dorsals de líder provisional de la cursa als líders de cada categoria.

Les classificacions generals seran confeccionades sumant els temps de totes les etapes o trams cronometrats. Els guanyadors finals seran els que menys temps hagin necessitat en completar les tres etapes o trams cronometrats del recorregut.

ARTICLE 21. CATEGORIES I PREMIS

Les classificacions es dividiran en les següents categories dins de cada cursa:

 • TrailRun Epic 360º solo: Solo maculí, Solo femenina.
 • TrailRun Epic 360º equip: Equip masculí, Equip femení, Equip mixt.
 • Experience 360º solo: Solo maculí, Solo femenina.
 • Experience 360º equip: Equip masculí, Equip femení, Equip mixt.
 • Mountainbike Epic 360º solo: Solo maculí, Solo femenina.
 • Mountainbike Epic 360º equip: Equip masculí, Equip femení, Equip mixt.
 • TrailRun 1Day: Equip masculí, Equip femení, Equip mixt.
 • Experience 1Day: Equip masculí, Equip femení, Equip mixt
 • Mountainbike 1Day: Equip masculí, Equip femení, Equip mixt.

Es premiaran els tres primers participants o equips classificats dins de cada categoria.

Tots els participants que finalitzin la prova dins dels temps límits establerts rebran un reconeixement com a “finishers”.

ARTICLE 22. DORSALS

Per poder retirar el dorsal s’haurà de presentar un document d’identitat amb fotografia.

El dorsal haurà d’estar sempre visible i situat a la part davantera en el cas dels corredor, i al manillar de la bicicleta i a l’esquena en el cas dels ciclistes.

ARTICLE 23. JURAT, RECLAMACIONS, PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIÓ

L’organització nomenarà un jurat de la cursa que serà el responsable de vetllar pel correcte compliment de les normes que regeixen la cursa, aplicant les següents penalitzacions i/o desqualificacions d’acord amb el llistat d’infraccions (no limitatiu) que figura a continuació:

 • Infracció | Penalització 1ª vegada · 2ª vegada · successives.
 • Sortida del recorregut | Segons gravetat de la infracció, entre 15 min i la desqualificació.
 • Dorsal tapat, doblegat o no visible clarament | Advertència · 15 min · 1 hora.
 • Acompanyament per part d’una persona no inscrita en la carrera | Advertència · 1 hora · Desqualificació de la prova.
 • Distància major de 30 segons entre els membres d’un equip | 1 hora · Desqualificació de l’etapa · Desqualificació de la prova.
 • Assistència o avituallament per part de terceres persones (inclosos bars, restaurants i supermercats) | 1 hora · Desqualificació de l’etapa · Desqualificació de la prova.
 • Emprar transport no autoritzat durant el transcurs de l’etapa | Desqualificació de la prova.
 • No marcar amb el núm. de dorsal els embolcalls de barretes, gels i similars | 15 min · 1 hora · Desqualificació de l’etapa.
 • Abandonament voluntari o involuntari de brossa | 1 hora · Desqualificació de l’etapa · Desqualificació de la prova.
 • Qualsevol comportament o actitud que perjudiqui o degradi l’entorn, incloses les normes recollides al Compromís de bones pràctiques ambientals | 1 hora · Desqualificació de l’etapa · Desqualificació de la prova.
 • Mostrar una actitud antiesportiva | Desqualificació de la prova.
 • Dur o emprar auriculars | Advertència · 1 hora · 1 hora.
 • No disposar de qualque element del material obligatori | Desqualificació de l’etapa.
 • No assistència a una persona en dificultat (ferida, gran esgotament, hipotèrmia, etc.) | Desqualificació de la prova.
 • No passar per un punt de control | Desqualificació de l’etapa · Desqualificació de la prova.
 • Altra falta al reglament o a l’ètica de la carrera | Segons la gravetat de la infracció.

A més, serà d’aplicació l’establert a la normativa de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears per a la modalitat MountainBike i de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears per a les modalitats TrailRun i Experience.

Cadascuna d’aquestes faltes al reglament es pot acumular tantes vegades com es cometi, i es penalitzarà segons s’indica depenent de la seva freqüència.

El jurat podrà prendre la decisió d’establir els punts de control que cregui oportuns en cada etapa, sense previ avís i sense necessitat d’informar prèviament de la seva localització.

Els membres del jurat seran també els responsables de valorar les possibles reclamacions que hi pugui haver en relació a la classificació, penalitzacions i/ o desqualificacions que s’hagin aplicat. Les reclamacions s’hauran de comunicar a algun dels membres del jurat com a màxim 30 minuts després d’haver-se comunicat la penalització.

ARTICLE 24. TEMPS DE DESQUALIFICACIÓ

En les setmanes prèvies a la prova es publicarà la taula d’horaris de desqualificació dels diferents punts de control. Els participants que arribin a un punt de control més tard de l’horari indicat seran automàticament desqualificats de l’etapa.

Els participants desqualificats podran decidir lliurement -fora de cursa- prosseguir l’etapa, exceptuant els camins d’accés restringit pels quals transcorri la cursa, i ho faran sota la seva completa responsabilitat, com qualsevol altre usuari d’aquests camins. Prèviament han de comunicar a l’organització la decisió de continuar i hauran de lliurar el dorsal i el xip. La desqualificació per temps no impedirà prendre part en la sortida de l’etapa següent i no suposarà cap tipus de devolució total ni parcial de la inscripció, encara que sí implicarà la desqualificació a efectes de la classificació general.

ARTICLE 25. ABANDONAMENT

Els participants podran abandonar la prova voluntàriament en qualsevol punt, però amb l’obligació d’informar i dirigir-se al punt de control de cronometratge més proper per lliurar el dorsal i el xip.

A banda, l’organització pot obligar a abandonar un participant, o obligar-lo a fer una parada, si considera que es troba en una situació física de risc.

L’abandonament en una etapa no impedirà prendre part en la sortida de l’etapa següent, i no suposarà cap tipus de devolució total ni parcial de la inscripció, encara que sí implicarà la desqualificació a efectes de la classificació general.

ARTICLE 26. MATERIAL OBLIGATORI I RECOMANAT

Durant el transcurs de les etapes, tots els participants han de dur a sobre permanentment el següent material obligatori:

 • Telèfon mòbil (amb la bateria totalment carregada, encès durant tota la prova i amb el roaming activat).
 • Got o bidó per avituallament líquid amb capacitat mínima total d’1 litre (per raons d’eco-responsabilitat en els avituallaments no es facilitaran gots per a la reposició de líquids).
 • Dispositiu GPS amb la darrera versió dels tracks oficials de la cursa.
 • A partir de les 15:30 al punt de control des Grau (1ª etapa) i les 15:45 al des Banyul (3ª etapa): llum frontal en perfecte estat de funcionament -amb les piles o la bateria completament carregats- i llum vermella posterior (modalitat TrailRun Epic 360º).
 • Recanvis i eines per a la bicicleta necessaris per solventar en ruta les avaries més comunes (modalitat MountainBike Epic 360º).
 • Bicicleta en correcte estat de manteniment i de funcionament. No es permetrà la sortida amb una bicicleta que tengui un problema de funcionament que pugui afectar la seguretat dels participants (modalitat MountainBike Epic 360º).
 • Casc (modalitat MountainBike Epic 360º).
 • Qualsevol altre element que l’organització estableixi d’acord amb la previsió meteorològica o qualsevol altra circumstància sobrevinguda.

A part, es recomana també valorar la possibilitat de dur els següents elements:

 • Reserva d’aliment, tenint en compte que es realitza en condicions de semi-autosuficiència.
 • Xiulet (el de la motxilla és vàlid si funciona correctament).
 • Manta tèrmica.
 • Petita farmaciola amb material per curar petites ferides.
 • Gorra.
 • Crema solar.
 • Crema anti-fregament.
 • Ulleres de sol.
 • Diners en efectiu.
 • Sals minerals i/o electrolits.
 • Tubular.
 • Gorro.
 • Jaqueta de pluja.
ARTICLE 27. BICICLETES I AUTOSUFICIÈNCIA MECÀNICA
 • No s’admetran bicicletes elèctriques.
 • Els participants són els únics responsables del manteniment mecànic i reparació de les bicicletes.
 • L’organització facilitarà suport mecànic en un punt intermedi de l’etapa, però no es fa responsable de cap avaria que pugui succeir en el transcurs de la prova i no es compromet a prestar cap tipus d’assistència mecànica fora dels punts d’assistència previstos amb antelació.
ARTICLE 28. OBLIGACIÓ D’ASSISTIR AL BRIEFING PREVI A CADA ETAPA

En el cas que s’ofereixi un briefing previ a cada etapa, l’assistència serà obligatòria per a tots els participants, ja que s’hi podrien comunicar informacions imprescindibles per garantir el bon desenvolupament de les etapes. Es farà un control de firmes a l’entrada dels briefings per controlar l’assistència de tots els paticipants. L’organització podrà impedir la sortida en una etapa als participants que no hagin acudit al briefing.

ARTICLE 29. METEOROLOGIA ADVERSA

A causa de les dates (en plena tardor), la possibilitat de meteorologia adversa o molt adversa forma part de les condicions normals de realització de la prova, i els participants hauran d’anar preparats per a realitzar la prova en aquestes condicions, tant a nivell d’equipament com també físicament i mentalment.

ARTICLE 30. MODIFICACIÓ DEL RECORREGUT I DELS HORARIS DE CARRERA

L’organització pot modificar el recorregut, els horaris i els temps de pas pels punts de control fins al mateix dia de la cursa, fins i tot durant el transcurs de la mateixa, en base a les previsions meteorològiques o qualsevol altre condicionament de causa major aliè a l’organització.

Organització i reglament de la prova

ARTICLE 31. ORGANITZACIÓ

La prova ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º Menorca és un esdeveniment sense afany de lucre organitzat pel Club Esportiu Outroc, amb producció de l’empresa 40 Nord Outdoor S.L. Els organitzadors es reserven el dret de modificar el present reglament si es considera oportú per al correcte funcionament de la prova.

L’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º Menorca és una cursa autorizada per la Federació d’Atletisme de les Illes Balears i per la Federació de Ciclisme de les Illes Balears.

ARTICLE 32. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

Tots els participants en la prova accepten íntegrament aquest reglament en el moment de formalitzar la inscripció, i es comprometen a complir-lo de forma escrupolosa.